Απαλλαγή φόρου αγοράς για πρώτη κατοικία

Απαλλαγή φόρου αγοράς για πρώτη κατοικία (ισχύει από 23/4/2010)

 Ποιοι απαλλάσσονται του φόρου:

 

  • Όλα τα φυσικά πρόσωπα Έλληνες πολίτες οι οποίοι κατοικούν στην Ελλάδα
  • Οι Έλληνες έμμισθοι υπάλληλοι οι οποίοι υπηρετούν στην αλλοδαπή
  • Οι αλλοδαποί πολίτες, με μακροχρόνια διαμονή στην Ελλάδα

 

Η απαλλαγή που προβλέπεται από την προηγούμε­νη παράγραφο παρέχεται:
α) Για αγορά κατοικίας από άγαμο μέχρι ποσού αξίας διακοσίων χιλιάδων (200.000) ευρώ, από έγγαμο μέχρι ποσού αξίας διακοσίων πενήντα χιλιάδων (250.000) ευρώ ενώ, από έγγαμο ο οποίος παρουσιάζει αναπηρία τουλάχιστον 67% από διανοητική καθυστέρηση ή φυσική αναπηρία μέχρι ποσού αξίας διακοσίων εβδομήντα πέντε χιλιάδων (275.000) ευρώ. Το ποσό αυτό προσαυξάνεται κατά είκοσι πέντε χιλιάδες (25.000) ευρώ για καθένα α­πό τα δύο πρώτα τέκνα αυτού και κατά τριάντα χιλιάδες (30.000) ευρώ για το τρίτο και καθένα από τα επόμενα τέκνα του.
β) Για αγορά οικοπέδου από άγαμο μέχρι ποσού αξίας πενήντα χιλιάδων (50.000) ευρώ, ενώ από έγγαμο μέχρι ποσού αξίας εκατό χιλιάδων (100.000) ευρώ. Το ποσό αυτό προσαυξάνεται κατά δέκα χιλιάδες (10.000) ευρώ για καθένα από τα δύο πρώτα τέκνα αυτού και κατά δεκαπέντε χιλιάδες (15.000) ευρώ για το τρίτο και καθένα από τα επόμενα τέκνα του.
Σε περίπτωση αγοράς κατοικίας, στο ποσό της απαλ­λαγής περιλαμβάνεται και η αξία μίας θέσης στάθμευσης αυτοκινήτου και ενός αποθηκευτικού χώρου, για επιφά­νεια εκάστου έως είκοσι (20) τ.μ., εφόσον βρίσκονται στο ίδιο ακίνητο και αποκτώνται ταυτόχρονα με το ίδιο συμβόλαιο αγοράς.

Φόρος Μεταβίβασης
Ο φόρος μεταβίβασης ενός ακινήτου, εκτός αν έχει γίνει χρήση του δικαιώματος πρώτης κατοικίας, είναι ο ακόλουθος:

Κατηγορία Ακινήτου

Πρώτη Μεταβίβαση

Επόμενες Μεταβιβάσεις

 

ΠΩΛΗΤΗΣ

ΑΓΟΡΑΣΤΗΣ

ΠΩΛΗΤΗΣ

ΑΓΟΡΑΣΤΗΣ

Α΄ κατοικία

(εργολάβος)

-0-

 

10% στο υπερβάλλον του αφορολογήτου ποσού

 

 

             

Ακίνητο (β΄ κατοικία ή επαγγελματική στέγη) με άδεια ανοικοδόμησης έως 31-12-2005 (ή με πλήρη φάκελο  έως 25.11.2005)

(εργολάβος)

-0-

 

Φ.Μ.Α.

8-10%

 

 

Ακίνητο (β΄ κατοικία ή επαγγελματική στέγη) με άδεια ανοικοδόμησης από 1-1-2006

(εργολάβος)

-0-

 

Φ.Π.Α.

21%

 

(ιδιώτης) 

-0-

 

Φ.Μ.Α.

8-10%

Γη ή παλαιό κτίσμα οποιουδήποτε είδους

(ιδιώτης) 

-0-

 

Φ.Μ.Α.

8-10%

 

 

 

 

Αναζήτηση Ακινήτου

τ.μ
τ.μ