ΑΣΤΥ Επενδυτική - Εντολή ανάθεσης ιδιοκτήτη

Στοιχεία Ακινήτου
Στο κατ’ αποκοπή ποσό, ή σε ποσοστό % επί της συνολικής πραγματικής αγοραίας αξίας της κύριας συμβάσεως και επιπλέον το νόμιμο Φ.Π.Α.
Αποδέχομαι την αποστολή της παρούσας εντολής

Η εντολή σας θα καταχωρηθεί, και θα σας αποσταλεί με email.